Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Information för dig som anställer assistenter själv

Om du planerar att anställa dina assistenter själv finns det några saker som du behöver känna till. Här hittar du information om vad du behöver göra för att kunna anställa assistenter själv och vad du behöver redovisa till oss på Försäkringskassan.

För att du ska kunna anställa assistenter själv behöver du

 • vara beviljad assistansersättning från Försäkringskassan.
 • vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
 • anmäla till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att du anställer assistenter själv. Du behöver anmäla till IVO innan du anställer dina assistenter.
 • fylla i och skicka in blankett 3079 via Mina sidor senast den 15:e i månaden innan assistans påbörjas, med information om vem som ska vara betalningsmottagare av assistansersättningen. Om du inte kan använda Mina sidor fyller du i en pappersblankett.
 • lämna uppgifter om dina assistenter till oss på Försäkringskassan innan assistansen utförs.
 • löpande skicka in räkning och tidsredovisning till Försäkringskassan senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans.
 • var sjätte månad redovisa dina kostnader till Försäkringskassan.

Du behöver lämna uppgifter om dina assistenter

Om du själv anställer dina assistenter ska du skicka in uppgifter om dem innan de börjar arbeta hos dig. Du behöver också tala om när något ändras som gäller dina assistenter. Du kan inte få ersättning för den assistans som har utförts innan uppgifterna kom in till oss.

Använd gärna e-tjänsten ”Lämna uppgifter om en personlig assistent”. Om assistenten saknar svenskt personnummer behöver vi en styrkt kopia på assistentens hemlandspass, nationella identitetshandling eller motsvarande. Det gäller också för assistenter med samordningsnummer om vi inte tidigare utrett fastställd identitet. De uppgifterna kan du inte lämna via e-tjänsten, du kan antingen lämna in dem i något av våra servicekontor eller så kan du posta dem till oss.

För att använda tjänsterna för arbetsgivare behöver du vara ansluten och ha fått behörighet som användare. Läs mer på inloggningssidan under För arbetsgivare till e-tjänster för arbetsgivare.

Anslut dig till tjänsterna för arbetsgivare

 

Du kan också lämna uppgifter på en pappersblankett. Använd blankett 3066 för att lämna uppgifter om dina assistenter.

3066 Anmälan från arbetsgivare Uppgifter om personliga assistenter

 

Titta på vår instruktionsfilm för att säkerställa att du fyller i blanketten korrekt.

Instruktionsfilm

Om dina assistenter påbörjar uppdraget innan du har fått ett beslut om beviljad assistansersättning från Försäkringskassan ska du så snart som möjligt, men senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans, skicka in ett skriftligt uppdragsavtal mellan er tillsammans med handlingar som styrker de personliga assistenternas anställning. Du kan använda blankett 3080 för dessa uppgifter.

3080 Anmäl uppgifter om personlig assistent för retroaktiv tid

Så här redovisar du till Försäkringskassan

En gång i månaden ska du skicka in räkning och tidsredovisning. De ska skickas in till oss så snart som möjligt, men senast den 5:e i andra månaden efter utförd assistans. Tidsredovisningarna och räkningen behöver komma in till oss ungefär samtidigt. Var sjätte månad ska du också redovisa dina kostnader till oss.

Räkning

Din räkning lämnar du enklast in på Mina sidor. Räkningen i Mina sidor har en inbyggd funktion som hjälper dig att fylla i räkningen korrekt. Du behöver ha en e-legitimation till exempel ett mobilt bank-id för att använda tjänsten. När du har signerat räkningen med din e-legitimation får du direkt en bekräftelse på att vi har tagit emot den. Räkningen sparas också automatiskt på Mina sidor.

I räkningen ska du markera om assistans har utförts i daglig verksamhet, skola eller förskola eller inte. Du måste markera ja eller nej på frågan.

Innan du har fått ett beslut från oss kan du inte använda tjänsten på Mina sidor.
Om du inte kan använda Mina sidor kan du använda blanketten istället. Du måste då använda senaste versionen av räkningen. Annars kan blanketten fastna i skanningen och det kan uppstå problem i handläggningen av din räkning.

3057 Räkning för utförd assistans    
    
3057 Hjälp att fylla i blankettenpdf öppnas i nytt fönster

Tidsredovisning

Varje månad ska du skicka in tidsredovisning för alla dina assistenter. Tidsredovisningen kan du tyvärr inte lämna på Mina sidor ännu. Fyll i och skicka in blanketten istället. Tänk på att alla assistenter behöver signera sin tidsredovisning. 

Titta på vår instruktionsfilm för att säkerställa att du fyller i blanketten korrekt.

Instruktionsfilm

3059 Tidredovisning assistansersättning 3059 Hjälp att fylla i blanketten

Det är ofta som information saknas eller är fel ifylld i tidsredovisningarna och om redovisningen dessutom är ifylld för hand är det svårt för våra system att tolka uppgifterna. Det gör att vi behöver kompletterande underlag från dig och det gör att handläggningen av utbetalning tar längre tid. Vi rekommenderar dig därför att investera i ett elektroniskt tidsredovisningssystem och att skicka in dem via vårt webbgränssnitt ELT, elektronisk tidsredovisning för assistansersättning.

Använd elektronisk tidsredovisning

Kostnadsredovisning

I slutet av varje beviljandeperiod ska du redovisa dina kostnader. Det gör du under punkt 9 på räkningsblanketten (eller punkt 4 om du redovisar via Mina sidor). Redovisningen sker vanligtvis var sjätte månad så tänk på att alltid spara redovisningsunderlag såsom fakturor för utbildningar, lönespecifikationer och kvitton för assistenters tågresor etc. ifall vi på Försäkringskassan ber dig styrka dina kostnader.

Det är viktigt att du redovisar dina kostnader korrekt (enbart kostnader som täcks av assistansersättningen) och fyller i både kostnad per timme och totalen. Du redovisar kostnader för följande punkter:

 • Lön (utom OB-tillägg) och lönebikostnader
 • Lön i form av OB-tillägg
 • Assistansomkostnader
 • Utbildningskostnader
 • Arbetsmiljöinsatser och personalomkostnader
 • Administrationskostnader

Vad innebär de olika kostnaderna?

Lön och lönebikostnader innebär alla lönekostnader och kostnadsersättningar till assistenterna, sociala avgifter, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader. Det gäller bara kostnader för personliga assistenter. Du kan inte betala ut lön till dig själv för den tid du lägger på administrativa uppgifter.

Under lön och lönebikostnader ska du också redovisa:

 • lönekostnader som uppkommer i samband med att assistenten deltar i personalmöten och planeringsmöten
 • assistentens lönekostnader om hen deltar i utbildning som har koppling till tjänsten som personlig assistent
 • lönekostnader för vikarier som anställs när ordinarie assistent deltar i utbildningar
 • lönekostnader som uppstår vid utbildningstillfällen eller introduktion när personliga assistenter går dubbelt, det vill säga när en personlig assistent går bredvid en annan för att lära sig arbetet och rutinerna hos dig
 • jourtillägg eller jourersättning.
 

Med lön i form av OB-tillägg menas kostnaden för när assistenten arbetar under obekväm arbetstid och de sociala avgifter som är kopplade till detta.

 

Med assistansomkostnader menas kostnader som du har för dina personliga assistenter i samband med gemensamma aktiviteter utanför bostaden. Exempel på det är resekostnader för dina assistenter och inträdesavgifter eller liknande för assistenterna vid aktiviteter tillsammans med dig.

 

Med utbildningskostnader menas kostnader för kurser, lärare och föreläsare samt lokaler för utbildning och fortbildning av dig eller dina assistenter. Det kan också innebära kostnad för handledning av assistenten utöver assistentens lönekostnad.

 

Posten arbetsmiljöinsatser innebär kostnader för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för dina personliga assistenter. Exempel på det är kostnader för hjälpmedel av enklare slag exempelvis handskar och förkläden men även insatser för att möjliggöra personalens hygien.

Posten personalomkostnader innebär kostnader för företagshälsovård, friskvård, kaffe, hudkräm, tvål och liknande till assistenterna samt personalarrangemang, personaldagar och liknande aktiviteter.

 

Inom administrationskostnader ingår kostnader för att administrera assistansen. Det kan till exempel handla om kostnader för köp av administrativ hjälp, inventarier, resor, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande. Du kan inte använda pengarna för att ta ut lön för den tid du själv lägger på administrativt arbete men du kan anlita någon utomstående för administrativ hjälp.

Utbetalningen som du får varje månad är ett schablonbelopp som regeringen har bestämt. Det innebär att betalningen är preliminär och att pengar som enligt redovisningen inte har använts till assistans behöver betalas tillbaka.

 

Viktigt att känna till

Vad innebär det att du anställer dina assistenter?

 • Du behöver känna till arbetsrättsregler och lagstiftning på arbetsmarknaden.
 • Förhållandet mellan dig som arbetsgivare och assistenten som arbetstagare regleras i LAS (lagen om anställningsskydd), semesterlagen, arbetsmiljölagen, lagen om arbetstid m.m. i husligt arbete och arbetstidslagen.
 • Som arbetsgivare har du ansvar för arbetsmiljön, inklusive rehabkedjan.
 • Du ansvarar för att betala in sociala avgifter till Skatteverket. 
 • Assistansersättning får inte betalas ut om assistansen har utförts av någon som till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande orsak saknar förmåga att utföra arbete som personlig assistent. Det innebär bland annat att Försäkringskassan kontrollerar om någon av dina assistenter är beviljad sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Vanliga frågor

Assistansersättningen är skattebefriad. Det innebär att du som är assistansberättigad inte kan starta en enskild firma med F-skattsedel med dig själv som kund (med avsikt att driva verksamheten med din egen assistans).

Nej, du kan inte ge dig själv lön av assistansersättningen för den tid du lägger ned på administrativa uppgifter. Assistansersättningen är skattefri och ska enbart gå till kostnader för att köpa personlig assistans. Däremot kan du anlita exempelvis en redovisningskonsult och redovisa det under posten administrationskostnader.

Det är viktigt att du alltid sparar kvitton och fakturor etc. För Försäkringskassans del behöver du spara kvitton i två år men observera att enligt Skatteverkets regler behöver du spara din bokföring i sju år.

Du som har förskottsbetalning ska redovisa dina kostnader var sjätte månad och du gör det via räkningsblanketten.

Både ja och nej. Du blir beviljad ett antal timmar på en beviljandeperiod som löper över sex månader. Om du anställer alla dina assistenter, och din assistansersättning betalas ut i förskott, redovisar du dina kostnader och använda timmar var sjätte månad. Om du inte har använt alla assistanstimmar som du är beviljad under perioden kan du inte spara dem till nästa beviljandeperiod, men du kan fördela dem på månaderna inom en beviljandeperiod. Om kostnaderna är lägre än vad som du har fått betalt för i förskott så ska pengarna betalas tillbaka till Försäkringskassan. 

Tidsredovisningen ska visa den faktiska tiden som dina assistenter har arbetat. Om en assistent är sjuk ska assistentens tid förutom karensdag redovisas till Försäkringskassan. Du ska ange den tid som assistenten får sjuklön, det vill säga sjukdag 2-14. Kommunen betalar för den vikarierande assistenten. Assistenten ska inte redovisa vård av barn på tidsredovisningen till Försäkringskassan.