Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Medarbetare väntar barn

Här kan du läsa om vilket ansvar du som arbetsgivare har när en medarbetare ska bli förälder. Du ser även vilka rättigheter medarbetaren har till att vara ledig eller få andra arbetsuppgifter. 

Medarbetaren har rätt till föräldraledighet innan barnet är fött

En medarbetare som är gravid har rätt att vara föräldraledig när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen.

Blivande föräldrar har också rätt att vara föräldralediga för att besöka mödravården när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen till och med förlossningsdagen. De kan även ta ut föräldraledighet för att delta i föräldrautbildning.

Medarbetaren ska:

  • Meddela dig som arbetsgivare minst två månader i förväg (ingen tidsgräns för föräldrautbildning).
  • Ansöka om föräldrapenning från Försäkringskassan.

Arbetsgivaren ska:

  • Lämna svar på inkomstförfrågan om Försäkringskassan ber om det.

En gravid medarbetare kan ha rätt till omplacering eller graviditetspenning

Vissa arbeten kan vara svåra eller omöjliga att utföra för en gravid medarbetare. Det kan bero på att arbetet är fysiskt ansträngande eller att det finns risker i arbetsmiljön.

Det är du som arbetsgivare som har ansvaret för att bedöma om medarbetaren kan fortsätta arbeta med hjälp av omplacering eller förändrad arbetsmiljö. Om det inte går, kan medarbetaren ansöka om graviditetspenning för den tid som hen inte kan arbeta under graviditeten.

Vad räknas som riskfyllt arbete?

Riskfyllt arbete kan till exempel vara arbetsuppgifter eller miljöer där medarbetaren kommer i kontakt med skadliga ämnen som kan skada hen eller barnet. Det är du som arbetsgivare som har ansvaret för att göra en riskbedömning av arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5).

Coronaviruset är klassat som ett smittämne i riskklass 3 enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker. Det innebär att om du har gravida medarbetare bör du göra en riskbedömning av arbetsmiljön. Socialstyrelsen har bedömt att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt.

Om medarbetaren har en riskfylld arbetsmiljö, ska du undanröja riskerna eller erbjuda andra arbetsuppgifter, till exempel att hen får arbeta hemifrån. Om det inte går, kan du stänga av medarbetaren från arbetet enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2007:5).

Du kan läsa mer om detta på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Graviditet och amning - Arbetsmiljöverket (öppnas i nytt fönster)

Vad räknas som ett fysiskt ansträngande arbete?

Ett fysiskt ansträngande arbete kan till exempel vara ett arbete som innebär tunga lyft, svåra rörelser eller monotona rörelser som ger ensidig belastning.

Vem ska göra vad?

1. Medarbetaren meddelar dig

Medarbetaren ska meddela dig att hen vill bli omplacerad till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete.

2. Du ska göra en riskbedömning av arbetsmiljön och undersöka om det går att omplacera medarbetaren eller anpassa arbetsuppgifterna

Det är ditt ansvar som arbetsgivare att försöka omplacera din medarbetare eller anpassa arbetsuppgifterna för att ta tillvara hens arbetsförmåga under graviditeten. Timanställda medarbetare ska ha samma möjlighet.

Om du inte kan omplacera din medarbetare eller anpassa arbetsuppgifterna är det viktigt att du skickar in ett utlåtande om omplacering så fort som möjligt.

7206 Utlåtande från arbetsgivare om omplacering av en gravid anställd (öppnas i nytt fönster)

Om medarbetaren har ett fysiskt ansträngande arbete som hen inte klarar på grund av graviditeten ska du som arbetsgivare erbjuda lättare arbetsuppgifter.

Om medarbetaren har en riskfylld arbetsmiljö, ska du undanröja riskerna eller erbjuda andra arbetsuppgifter. Om det inte går, kan du stänga av medarbetaren från arbetet enligt arbetsmiljölagen.

Då kan medarbetaren inte ansöka om graviditetspenning.

 
Då kan medarbetaren ansöka om graviditetspenning. Det gäller även om medarbetaren blir avstängd enligt arbetsmiljölagen.
För att medarbetaren ska kunna få graviditetspenning måste du fylla i ett utlåtande för att intyga att du har försökt omplacera medarbetaren, men att det inte var möjligt. Om medarbetaren har blivit avstängd från arbetet med stöd av arbetsmiljölagen ska du intyga detta.

Om din medarbetare kommer att ansöka om graviditetspenning är det viktigt att du så snart som möjligt fyller i ett utlåtande om omplacering och lämnar den till medarbetaren.

Det är medarbetaren som skickar in blanketten till Försäkringskassan.

 

Vanliga frågor

Om de tillfälliga bestämmelserna gällande covid-19 upphör påverkar det inte medarbetarens beslut om graviditetspenning.

Om du gör en ny riskbedömning som innebär att din medarbetare inte längre är förbjuden att arbeta från ett visst datum och kan återgå i arbete påverkar det graviditetspenningen. Försäkringskassan behöver i en sådan situation bli informerad om de ändrade förutsättningarna.

Om medarbetaren förbjuds att arbeta så kan hen få graviditetspenning och får då ersättning från Försäkringskassan. Du som arbetsgivare betalar då inte längre ut någon lön till medarbetaren.

Blanketten ”Utlåtande om omplacering (7206)” finns att hämta på fk.se. Det är bra om blanketten fylls i så snart som beslutet om att förbjuda medarbetaren att arbeta har fattats.

I utlåtandet så behöver det finnas uppgifter om omplacering eller vilken anpassning av medarbetarens arbetsuppgifter som har gjorts. Om medarbetaren förbjuds att arbeta så ska det också finnas uppgifter om det, en markering i aktuell ruta för förbud att arbeta, från vilket datum som förbudet gäller och anledningen till förbudet.

Nej, inte om medarbetaren meddelar det minst två månader i förväg och det är högst 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen.

När medarbetaren meddelar dig som arbetsgivare att hen ska vara föräldraledig, ska du få veta hur länge medarbetaren planerar att vara ledig.

Som blivande förälder har medarbetaren även rätt att ta ut föräldrapenning innan barnet är fött för att delta i föräldrautbildning. För detta finns ingen tidsgräns.

Nej, inte om medarbetaren ska ha graviditetspenning för en längre tid. Du som arbetsgivare ska fortlöpande se om det finns möjligheter att ge medarbetaren andra arbetsuppgifter. Därför godtar Försäkringskassan i regel bara ett utlåtande från dig som arbetsgivare för en månad i taget.

Ja, om du som arbetsgivare inte kan omplacera den gravida medarbetaren på heltid kan det vara en lösning att ge personen andra arbetsuppgifter under en del av dagen. Då kan medarbetaren få tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels graviditetspenning.

Du som arbetsgivare får inte säga upp en medarbetare för att hen är gravid. En uppsägning som har samband med graviditet är ett brott mot jämställdhetslagens diskrimineringsförbud och mot lagen om anställningsskydd (LAS).

Du får inte heller avbryta en provanställning, avsluta ett vikariat i förtid, påtvinga en omplacering eller på annat sätt missgynna en gravid medarbetare, om skälet har samband med personens graviditet.

Diskrimineringsombudsmannen (diskrimineringsombudsmannan.se) (öppnas i nytt fönster)

Om du har frågor kring anställningsskydd och uppsägning kan du kontakta din arbetsgivarorganisation.

Om du inte besvarar vår inkomstförfrågan får medarbetaren ingen föräldra- eller graviditetspenning. Det beror på att Försäkringskassan inte kan handlägga ärendet utan de inkomstuppgifter som du ska skicka in.

Relaterade länkar

E-tjänster

Information för medarbetare

Arbetsmiljöverkets information om bedömning av risker för gravida