Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Planerad vård utomlands

Planerad vård utomlands

14 minuter

Den här filmen vänder sig till dig som vill få information om vad som gäller för dig som ansöker om planerad vård utomlands.

 

Planerad vård utomlands är när du reser till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att få vård.

När kan jag få ersättning för planerad vård utomlands?

Du kan välja mellan flera alternativ när du ska ansöka om ersättning för planerad vård utomlands. Samtliga alternativ har som villkor att

 • du ska vara försäkrad för vårdförmåner i Sverige
 • vården skulle bekostas av det allmänna om du fick den i Sverige.

Vård som bekostas av det allmänna är sådan vård som du får inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige, till patientavgift, för din sjukdom eller diagnos.

I Sverige är det regionerna som ansvarar för hälso- och sjukvården. Vilken vård utomlands som du kan ha rätt till ersättning för beror därför på vilken region som du är skriven i.

Vilka alternativ finns för planerad vård utomlands?

Du som vill få ersättning för planerad vård utomlands kan välja mellan att ansöka om

 • ett förhandstillstånd (S2) för att få ett intyg att ta med dig
 • ett förhandsbesked och sedan ansöka om ersättning i efterhand
 • ersättning i efterhand, utan att ha ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked.

Ansök om förhandstillstånd eller förhandsbesked för att vara säker på att den vård som du vill få godkänns av din hemregion och ger rätt till ersättning. Ansök i god tid innan.

Du kan läsa mer om villkoren för de olika alternativen nedan. Om du ansöker på förhand behöver du inte själv avgöra vilket som blir det bästa alternativet för dig, utan du kan välja i din ansökan att Försäkringskassan ska utreda det.

Vad är ett förhandstillstånd (S2)?

Förhandstillståndet är ett intyg du tar med dig som gör att du bara betalar den patientavgift som gäller i vårdlandet. Förhandstillståndet gäller i EU/EES-länder, Schweiz och Storbritannien. Det finns även förhandstillstånd för planerad vård i Turkiet.

Kan jag få ett förhandstillstånd?

Du kan få ett förhandstillstånd om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.
 • vårdgivaren är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i vårdlandet, och accepterar förhandstillståndet för just den vård du önskar
 • väntetiden i Sverige inte är medicinskt försvarbar med hänsyn till ditt aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp
 • vården du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige.

När du har fått vården kan du också ansöka om ersättning för

 • resa och logi
 • merkostnader för medföljande

Särskilda regler för Turkiet

Du kan få ett förhandstillstånd för planerad vård i Turkiet om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.
 • det rör sig om sådan vård som ges för din sjukdom eller ditt hälsotillstånd inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige
 • vården ges av en vårdgivare som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Turkiet, och accepterar förhandstillståndet för just den vård du önskar.

Hur ansöker jag om förhandstillstånd?

Du ansöker om ett förhandstillstånd på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av:

 • en personlig behandlingsplan med uppgifter om vilken vård du ska få samt när och var vården ska ges
 • underlag som styrker att vårdgivaren accepterar intyg S2 för just den vård du önskar
 • journaler som visar vilken behandling som du har fått eller erbjudits i Sverige för dina besvär

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett och skicka in bilagorna med post.

5421 Ansökan - Planerad vård i ett annan EU/ESS-land eller i Schweiz

Skicka dina underlag och blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

När får jag mitt beslut och intyget?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader. Om du uppfyller villkoren får du tillsammans med beslutet ditt förhandstillstånd (S2) som du visar upp för vårdgivaren i det andra landet. Då behöver du bara betala den patientavgift som gäller i vårdlandet.

Kan jag få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande och patientavgift?

Ja, om du har beviljats ett förhandstillstånd kan du ansöka om ersättning i efterhand för utgifter som du haft för resa och logi. Du kan även ansöka om ersättning för resekostnader för medföljande.

Du ansöker på Mina sidor.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du skicka in blanketten du får hemskickad tillsammans med ditt förhandstillstånd och kvittona till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

 

Vad är ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett besked om hur mycket pengar du kan få för vården och när du kan få den. Du får beskedet innan du åker och när du fått vården ansöker du om ersättning.
Förhandsbesked gäller för vård i EU/EES-länder.

Kan jag få ett förhandsbesked?

Du kan få ett förhandsbesked om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige (Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.)
 • vården som du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige
 • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal

Du kan inte få förhandsbesked om du åker till Turkiet, Schweiz eller Storbritannien.

Vad kan jag få ersättning för när jag har ett förhandsbesked?

När du har ett förhandsbesked kan du få ersättning för både privat och offentlig vård i ett annat EU/EES-land.

Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige eller vad du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i din region är det du som betalar mellanskillnaden.

Kan jag få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift?

Nej, du kan inte få ersättning för resa, logi, resekostnader för medföljande eller patientavgift som du har haft i samband med ett beviljat förhandsbesked.

Hur ansöker jag om förhandsbesked?

Du ansöker om ett förhandsbesked på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av:

 • en personlig behandlingsplan där det framgår när och var vården ska ges och namn på den medicinskt ansvariga vårdgivaren
 • journaler som visar vilken behandling som du har fått eller erbjudits i Sverige för dina besvär

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett och skicka in bilagorna med post.

5421 Ansökan - Planerad vård i ett annan EU/ESS-land eller i Schweiz

Skicka dina underlag och blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader.

Hur ansöker jag om ersättning för mina vårdkostnader?

När du har fått den planerade vården ansöker du om ersättningen på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av:

 • originalkvitton eller slutfakturor
 • medicinska underlag i form av journaler, operationsrapporter och dylikt

Du kan också skicka in en obetald faktura till oss men du ansvarar för att den blir betald i tid och du får själv betala eventuella påminnelseavgifter.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

 

Vad är ersättning i efterhand?

Du kan få ersättning i efterhand även om du inte hade ett förhandstillstånd eller ett förhandsbesked när du fick vården.

Kan jag få ersättning i efterhand?

Ja, du kan få ersättning i efterhand för planerad vård i ett EU/EES-land om

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln
 • vården du har fått skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige
 • vården har getts av behörig hälso- och sjukvårdspersonal
 • du har betalat mer än den patientavgift som gäller i vårdlandet.

Du kan inte få ersättning i efterhand för kostnader i samband med planerad vård i Turkiet eller Schweiz.

Vad kan jag få ersättning för?

Du kan få ersättning för

 • hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • läkemedel
 • hjälpmedel
 • medicinska förbrukningsvaror
 • övriga vårdprodukter

Du kan få ersättning för både privat och offentlig vård i ett annat EU/EES-land.

Hur mycket ersättning får jag?

Du kan aldrig få mer i ersättning än vad vården hade kostat i Sverige, eller vad du betalat. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i din region så betalar du mellanskillnaden.

Hur ansöker jag om ersättning i efterhand?

När du har fått den planerade vården ansöker du om ersättningen på Mina sidor.

När du ansöker ska du också bifoga digitala kopior av

 • originalkvitton eller slutfakturor
 • medicinska underlag i form av journaler, operationsrapporter och dylikt
 • journaler som visar vilken behandling som du har fått eller erbjudits i Sverige för dina besvär.

Om du inte redan har dokumenten som filer på din dator kan du ta foton på dem med din telefon eller skanna in dem. Om du inte kan lägga till bilagorna samtidigt som du gör din ansökan går det bra att bifoga dem i efterhand. Tänk på att göra det så snart som möjligt.

Om du inte kan ansöka på Mina sidor kan du ansöka på blankett och skicka in bilagorna med post.

5422 Ansök om ersättning efter planerad vård utomlands Skicka dina underlag och blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral, 839 88 Östersund

När får jag mitt beslut?

Vårt mål är att du får ett beslut från Försäkringskassan inom tre månader

 

Nationella kontaktpunkter

Varje land har en eller flera nationella kontaktpunkter som informerar om möjligheter till vård inom EU/EES. Förteckningen över nationella kontaktpunkter hittar du här:

National contact points for cross-border healthcare (ec.europa.eu)pdf öppnas i nytt fönster

Vanliga frågor

Ett förhandstillstånd är ett intyg som gör att du bara behöver betala den patientavgift som gäller i vårdlandet.

Ett förhandsbesked är ett löfte om ersättning som du kan få i efterhand.

Du kan ansöka inom tio år från det datum då du betalade eller skulle ha betalat vårdkostnaden. Den här regeln började gälla den 1 januari 2011. Det innebär att du inte kan ansöka om ersättning för vårdkostnader som du betalade eller skulle ha betalat före det datumet.

Försäkringskassan kan inte ge information om enskilda vårdgivare utomlands men du kan vända dig till en nationell kontaktpunkt i ett annat EU/EES-land. Förteckningen över nationella kontaktpunkter hittar du här:

National contact points for cross-border healthcare (ec.europa.eu)pdf öppnas i nytt fönster

Den här informationen behöver ett recept innehålla:

 • Patientens för- och efternamn (utskrivet) och födelsedatum
 • Datum när receptet är utfärdat
 • Läkarens för- och efternamn (utskrivet), yrkestitel, kontaktuppgifter, adress till arbetet (inklusive land) och namnteckning (handskriven eller elektronisk)
 • Läkemedlets generiska namn (eftersom läkemedlet kan säljas under olika handelsnamn), läkemedelsform (tablett, lösning osv.), mängd, styrka och dosering.

Om du har tekniska problem

Om ditt e-leg inte funkar eller om du har andra tekniska problem kan du få hjälp på sidorna för teknisk support. Där finns möjlighet att få hjälp av en handläggare direkt i ett webbmöte. Du kopplas då ihop med handläggaren som ser din skärm och kan hjälpa dig. Webbmöten är tillgängliga samma tider som kundcenter har öppet.

Teknisk support

Om du har skyddad identitet

Om du har skyddad identitet kan du tyvärr inte använda alla e-tjänster som finns på Mina sidor. Du kan istället ansöka på pappersblankett.

Om du måste ansöka på en pappersblankett

Alla blanketter som finns tillgängliga för nedladdning på webbplatsen hittar du på sidan Blanketter och intyg.

Blanketter och intyg

Försäkringskassans beslut går i regel att ompröva eller överklaga. Vad som gäller för dig framgår av beslutsbrevet som du har fått.

Allmän information om omprövning, överklagan och skadestånd

Om du inte är nöjd med beslutet

Du kan fortfarande ansöka om ett förhandstillstånd för planerad vård i Storbritannien.

Däremot kan du inte längre få ett förhandsbesked för planerad vård eller tandvård i Storbritannien.

Om du har fått planerad vård eller tandvård i Storbritannien till och med den 31 december 2020 kan du ansöka om ersättning i efterhand. Det gäller även om du ansöker efter den 31 december 2020.

Relaterade länkar

Aktuellt

Mer information om vård utomlands

Vård i Sverige