Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Myndighetssamarbete ska stävja missbruk

9 april 2020

Nu intensifieras samarbetet mellan ett stort antal myndigheter för att bekämpa missbruk av välfärdssystemen. Det är särskilt angeläget mot bakgrund av de många stödinsatser som görs för att hantera konsekvenserna för både företag och individer av den pågående virusepidemin. Det samlade ekonomiska värdet av dessa insatser saknar motstycke i modern tid.

- Vi vet att det finns en liten minoritet som kommer att försöka missbruka välfärdssystemen i en situation som denna. Därför kommer vi att vidta åtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att de utbetalningar som sker också når de personer och företag som hjälpen är till för och inga andra, säger Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan.

I december 2019 samlades 18 myndigheter bakom ett initiativ som kallas MUR (Motståndskraft hos Utbetalande och Rättsvårdande myndigheter), ett samarbete för att långsiktigt minska bidragsbrott och missbruk av välfärdssystemet. Idén var att se hur myndigheterna genom ett ännu närmare samarbete och inom ramen för gällande regler kan öka förutsättningarna för att utbetalningar från välfärdssystemen går till de personer som har rätt till dem och inga andra.

Sedan december har det pågått ett analysarbete inom ett antal olika områden. Den 7 april möttes generaldirektörerna för de ingående myndigheterna igen för att stämma av arbetet. Framöver kommer även Tillväxtverket att bjudas in. Förutom det långsiktiga arbetet, så var den gemensamma uppfattningen att samarbetet också behöver fokusera på de åtgärder som behövs på kort sikt. Detta inte minst mot bakgrund av den pågående pandemin och vars konsekvenser i samhället föranlett regering och riksdag att besluta om ett omfattande ekonomiskt stöd till en rad olika grupper av personer och företag.

- Vi vet av erfarenhet att den absoluta majoriteten av alla dem som nu erbjuds någon typ av stöd eller utbetalning inte vill ha en krona mer i ersättning än vad de är berättigade till. Men vi vet också att det finns en liten minoritet av personer som inte behöver hjälpen men som ändå skamlöst kommer att vilja utnyttja välfärdssystemen för sin egen vinnings skull. Även om de utgör en lite andel, är de tillräckligt många för att motivera att åtgärder vidtas mot dem, säger Nils Öberg.

Ett omedelbart exempel är ökat informationsutbyte mellan myndigheterna.

- På Försäkringskassan har vi, precis som flera andra myndigheter, ett utvecklat system för riskbedömningar och tidig upptäckt av missbruk. Missbrukar man förmåner Försäkringskassan ansvarar för räknar jag med att man också kommer att försöka göra det på annat håll. Vi kommer därför att ytterligare prioritera våra ansträngningar att låta andra utbetalande och rättsvårdande myndigheter ta del av de indikationer vi fångar upp. Jag räknar med att andra myndigheter kommer i sin tur att göra detsamma.

Samtidigt är det oerhört viktigt att förstärkta åtgärder för att motverka bidragsbrott inte försvårar för den majoritet som nu behöver utbetalningarna mer än någonsin, betonar Nils Öberg.

- Alla myndigheterna är överens om att vi måste balansera det faktum att det måste vara enkelt och effektivt för mottagarna att få tillgång till det stöd som behövs, samtidigt som vi behöver kunna stävja missbruk och brott.

Fakta

  • Initiativet MUR - Motståndskraft hos Utbetalande och Rättsvårdande myndigheter, mot missbruk och brott i välfärdssystemen, initierades av Försäkringskassan i december 2019.

  • Syftet med initiativet MUR är att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat, långsiktigt samarbete mellan myndigheterna för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund.

  • Följande myndigheter är med i samarbetet: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket samt Åklagarmyndigheten.

  • Det långsiktiga samarbetet bedrivs inom fem arbetsgrupper med följande fokusområden: Lagen om underrättelseskyldighet, informationsutbyte, gemensam riskanalys, attityder och sociala normer och sammanhållen identitetsförvaltning.

Tillbaka till nyhetsarkivet