Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du vårdar eller är assistent åt närstående i riskgrupp för covid-19

Frågor och svar för dig som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp för covid-19.

Frågor och svar

Regeringen har fattat beslut om att du som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19 kan ha rätt till ersättning. Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Du kan få ersättning om

 • du är anhörig och till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i riskgrupp. eller
 • du är anhörig och som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i riskgrupp som har beviljats personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller som har beviljats assistansersättning.

Regeringen har beslutat att följande sjukdomstillstånd, som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19, kan ge rätt till ersättning.

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling)
 2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen
 5. Binjurebarkssvikt
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling
 7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
 8. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.

Make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn.

Du ska bo tillsammans med den du vårdar eller är personlig assistent åt.

Det betyder att du, utöver att du har närståendepenning eller arbetar som assistent, har ett arbete som du måste avstå från för att inte riskera att smitta din närstående.

För att kunna få ersättning krävs att du inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller att din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter eller på annat sätt anpassa arbetssituationen så att smittspridning kan undvikas.

Ja, för dig som arbetar som personlig assistent krävs att den du är assistent åt har beviljats personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller som har beviljats assistansersättning. Du ska också ha arbetat som assistent minst 80 timmar under den månad du ansöker för.

Du ersätts med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag. Du kan få ersättning för arbetstid på 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar ett heltidsarbete.

 • 804 kronor per dag vid 100 procent.
 • 603 kronor per dag vid 75 procent.
 • 402 kronor per dag vid 50 procent.
 • 201 kronor per dag vid 25 procent.

Du kan söka ersättning för högst 90 dagar under perioden 1 jul–31 december.

Regeringen avser att besluta om att utöka tiden man kan få ersättning för, från 90 till 180 dagar. Utökningen ska dock presenteras för riksdagen innan beslut kan fattas.

Ja. Du kan få ersättning för den tid du avstår från arbete. Du kan få ersättning med 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar heltid.

Ja, om den anhöriga som du vårdat eller arbetat som personlig assistent åt är yngre än 70 år ska du skicka med ett läkarintyg som visar att hen ingår i någon av riskgrupperna.

Nej, men vid ansökan måste du uppge att du inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs också att din arbetsgivare inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller på annat sätt anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.

För den här ersättningen kan du bara ansöka med pappersblankett.

Du kan du ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 juli till och med den 30 september.

6023 Ansök om viss smittbärarpenning – för dig som är närstående till någon i riskgrupp för covid-19

Nej, vare sig du eller din arbetsgivare ska göra en sjukanmälan.

Utbetalningen kommer när vi är färdiga med handläggningen. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende krävs att beslut om rätt till närståendepenning eller assistansersättning är fattat för den månad som du ansöker om ersättning för. Det gör att beslut om din rätt till ersättning för närstående till riskgrupp endast kommer att kunna fattas för tid bakåt i tiden. För att underlätta handläggningen kan du skicka in din ansökan om närståendepenning eller din tidrapport för utförd assistans så snart det är möjligt.

Du har inte rätt till ersättning under din semester. Om du tagit ut semester under till exempel hela augusti kan du ansöka om ersättning för juli och september men inte för den tid du hade semester.

Nej, du kan endast få ersättning för högst 90 dagar under perioden 1 juli–31 december.

Regeringen avser att besluta om att utöka tiden man kan få ersättning för, från 90 till 180 dagar. Utökningen ska dock presenteras för riksdagen innan beslut kan fattas.

Det innebär att du har rätt till ersättning utan samtidig förekomst av annan diagnos. Förändringen gäller retroaktivt från den 1 juli. Det innebär att du kan ansöka om ersättning i efterhand för tid från 1 juli.