Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om du vårdar eller är assistent åt närstående i riskgrupp för covid-19

Frågor och svar för dig som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp för covid-19.

Frågor och svar

Regeringen har beslutat att följande sjukdomstillstånd, som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk av covid-19, kan ge rätt till ersättning.

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling (tilläggsbehandling).
 2. Minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, eller leverförfettning, som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten.
 8. Intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
 9. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
 10. Trisomi 21 (Downs syndrom).
 11. Schizofreni eller bipolär sjukdom.
 12. Ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Att enbart vara 70 år eller äldre ger inte rätt till ersättning.

Make, sambo, barn, föräldrar och syskon samt deras makar sambor och barn.

Du ska bo tillsammans med den du vårdar eller är personlig assistent åt.

Det betyder att du, utöver att du har närståendepenning eller arbetar som assistent, har ett arbete som du måste avstå från för att inte riskera att smitta din närstående.

För att kunna få ersättning krävs att du inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller att din arbetsgivare inte kan ordna andra arbetsuppgifter eller på annat sätt anpassa arbetssituationen så att smittspridning kan undvikas.

Ja, för dig som arbetar som personlig assistent krävs att den du är assistent åt har beviljats personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller som har beviljats assistansersättning. Du ska också ha arbetat som assistent minst 80 timmar under den månad du ansöker för.

Ja. Du kan få ersättning för den tid du avstår från arbete. Du kan få ersättning med 25 procent, 50 procent, 75 procent eller 100 procent där 100 procent motsvarar heltid.

Ja, om den anhöriga som du vårdat eller arbetat som personlig assistent åt är yngre än 70 år ska du skicka med ett läkarintyg som visar att hen ingår i någon av riskgrupperna.

Nej, men vid ansökan måste du uppge att du inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs också att din arbetsgivare inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller på annat sätt anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.

Nej, vare sig du eller din arbetsgivare ska göra en sjukanmälan.

Utbetalningen kommer när vi är färdiga med handläggningen. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende krävs att beslut om rätt till närståendepenning eller assistansersättning är fattat för den månad som du ansöker om ersättning för. Det gör att beslut om din rätt till ersättning för närstående till riskgrupp endast kommer att kunna fattas för tid bakåt i tiden. För att underlätta handläggningen kan du skicka in din ansökan om närståendepenning eller din tidrapport för utförd assistans så snart det är möjligt.

Du har inte rätt till ersättning under din semester. Om du tagit ut semester under till exempel hela augusti kan du ansöka om ersättning för juli och september men inte för den tid du hade semester.

Nej.

Ja.

Ja, för att få fler än 90 dagar behöver du ansöka om dem på nytt. Det behövs inget nytt läkarintyg. Har du fått avslag på grund av att du redan har beviljats 90 dagar behöver du också ansöka igen.

När förordningen trätt i kraft kommer vi handlägga din ansökan utifrån de nya reglerna.

Beslutet innebär att:

- personer med stroke, hypertoni, schizofreni, bipolär sjukdom samt ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symtombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19, är riskgrupper.
- intellektuell funktionsnedsättning tas bort från punkt 7 i diagnoslistan och blir en ny egen punkt 8.

Om du tillhör någon av de nya riskgrupperna kan du ansöka retroaktivt om ersättning för riskgrupper för tid från 1 januari 2021. Det gäller även om du måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.

Om du sökt utifrån tidigare diagnoslista och fått avslag behöver du ansöka på nytt. Vi behöver ett nytt läkarintyg som styrker att du tillhör riskgruppen.