Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ersättning för skyddsutrustning för personliga assistenter i samband med covid-19

Ersättningsperioden för skyddsutrustning för personliga assistenter har förlängts. Från och med den 6 april kan ersättning sökas för kostnader ni haft 1 december 2020 till och med 30 april i år. Regeringen har även aviserat ytterligare förlängning där kostnader för perioden 1 maj till och med 30 juni ska kunna ersättas. Vi uppdaterar informationen löpande i takt med att regeringen fattar nödvändiga beslut.

Vem kan få ersättning?

Ersättningen kan betalas ut till privata bolag och organisationer som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller till dig som anställer dina assistenter själv. Kommunala anordnare eller de som efter avtal med kommunen utför assistans kan inte få ersättningen.

Vilken typ av skyddsutrustning kan jag få ersättning för?

Ersättning kan betalas ut för personlig utrustning som assistenten använder som skydd mot smitta. Med personlig skyddsutrustning avses utrustning som kan användas av en enskild person och som denne kan ha på sig som skydd mot smitta.

Personlig skyddsutrustning är framför allt munskydd, visir och plastförkläden eller motsvarande skyddskläder, exempel på utrustning som omfattas av förordningen är:

  • Andningsskydd och filtrerande halvmasker
  • Ansikts- och ögonskydd som visir eller korgglasögon
  • Skyddsförkläden och engångsoveraller
  • Skyddshandskar, både engångs och sådana som kan återanvändas

Du kan också få ersättning för frakt- och fakturaavgifter förutsatt att de finns styrkta på underlaget för köpet av personlig skyddsutrustning.

Handsprit, plexiglas och luftrenare är exempel på sådant som inte anses vara personlig skyddsutrustning som omfattas av förordningen. Eventuell milersättning för att köpa in utrustning bedöms heller inte vara en kostnad du kan få ersättning för.

Hur mycket kan jag få?

Du kan få högst 2 500 kronor för varje person som har assistansersättning. Ersättningen gäller kostnader som uppstått från och med 1 december 2020 till och med 30 april 2021.

Av förordningen framgår att bidrag inte lämnas för kostnader för personlig skyddsutrustning som kan ersättas på annat sätt. Det innebär att kostnaderna du kan få ersättning för ska avse personlig skyddsutrustning och inte redan ha ersatts på annat sätt. Om kostnaderna som du söker bidrag för till någon del har ersatts genom till exempel assistansersättning ska du ange det på ansökningsblanketten.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via en särskild blankett. Du behöver inte göra en separat ansökan för varje assistansberättigad som berörs, det räcker med en samlad ansökan för alla som ni haft kostnader för.

6024, Ansök om bidrag för personlig skyddsutrustning

Vart ska ansökan skickas och vad behöver jag bifoga?

Ansökan ska skrivas ut och postas till vårt kontor i Gävle, du kan tyvärr inte mejla. Det är viktigt att ansökan är komplett ifylld och att alla kostnader är styrkta med kvitto eller faktura på skyddsutrustningen du köpt. Det behöver inte vara kvitton eller faktura i original, det går bra att skicka kopior.

Försäkringskassan
Box 645
801 27 Gävle

Har ni som anordnare fått statsbidrag tidigare?

Om ni som anordnare tidigare fått statsbidrag för personlig skyddsutrustning eller om ni fått ”stöd av mindre betydelse” enligt EU-förordningen 1407/2013 av annan myndighet eller offentlig aktör under de tre senaste beskattningsåren ska ni tillsammans med ansökan skicka en redovisning av vem som betalat ut stödet, vilken typ av stöd ni fått, när det beviljades samt beloppet i kronor.

När måste ansökan vara hos Försäkringskassan?

En komplett ansökan ska ha kommit in till Försäkringskassan senast den 31 maj.