Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Om skatt

Skattefria förmåner

Flera förmåner som betalas ut av Försäkringskassan är skattefria. Det gäller:

 • bostadsbidrag,
 • allmänt barnbidrag,
 • förlängt barnbidrag,
 • flerbarnstillägg,
 • underhållsstöd,
 • adoptionsbidrag,
 • familjebidrag till totalförsvarspliktiga (utom i form av näringsbidrag),
 • handikappersättning,
 • merkostnadsersättning,
 • assistansersättning,
 • bilstöd,
 • vårdbidrag (gäller endast ersättning för merkostnader),
 • ersättning för merutgifter för arbetsresor,
 • bostadstillägg till sjukersättning och aktivitetsersättning,
 • boendetillägg,
 • etableringsersättning,
 • etableringstillägg,
 • bostadsersättning,
 • utvecklingsersättning.
 

Skatteavdrag

Försäkringskassan drar skatt på alla skattepliktiga förmåner varje gång ett belopp betalas ut. Är beloppet under 100 kronor drar vi ingen skatt.

Får du din huvudsakliga inkomst från Försäkringskassan drar vi skatt enligt skattetabell. Får du din huvudinkomst från någon annan – till exempel en arbetsgivare – räknas det vi betalar ut som sidoinkomst och vi drar då 30 procent i skatt. Samma sak gäller när du får en ersättning som inte betalas ut regelbundet – ett så kallat engångsbelopp, då drar vi 30 procent i skatt.

För dig som har F-skattsedel gäller särskilda regler som innebär att vi ska göra skatteavdrag med 30 procent. För dig som har F-skattsedel med villkor (s.k. FA-skatt)  drar vi skatt enligt reglerna för A-skatt om du inte skriftligen åberopar din F-skattsedel.

Du behöver inte skicka in din skattsedel till Försäkringskassan. Vi får uppgifterna direkt från Skatteverket.

Aktuella skattetabeller för varje år hittar du på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket (skatteverket.se)

 

När Försäkringskassan som huvudutbetalare betalar ut ersättningar för retroaktiv tid drar Försäkringskassan av skatt enligt den särskilda skattetabellen för engångsbelopp. Det innebär att skatten dras av med en högre procentsats än när Försäkringskassan vanligtvis betalar ut ersättning för att bättre motsvara din slutliga skatt.

Innan du får din utbetalning för retroaktiv tid bör du lämna in en ansökan om jämkning och beräkning enligt ackumulerad inkomst till Skatteverket.

Ansökan gör du på blankett SKV4302 som finns på Skatteverkets webbplats

Jämkning (ändring av preliminär A-skatt) SKV 4302 (skatteverket.se)

Till ansökan ska du bifoga beslutet om den retroaktiva utbetalningen som du har fått från Försäkringskassan.

Beslutet du får från Skatteverket ska du sedan lämna till Försäkringskassan före utbetalningen för att Försäkringskassan ska kunna dra av rätt preliminärskatt. När du senare deklarerar för inkomsten måste du återigen begära att Skatteverket beräknar skatten enligt reglerna om ackumulerad inkomst.

 
Eftersom aktivitetsstöd betalas ut högst fem dagar per vecka används en särskild skattetabell. Den tas fram varje år av Skatteverket och skickas direkt till Försäkringskassan. Den finns inte på Skatteverkets webbplats.
 

Med dagersättning avses graviditetspenning, föräldrapenningförmåner, sjukpenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning, närståendepenning, dagpenning till totalförsvarspliktiga och sjuklönegaranti.

Särskilda skattetabeller för dagersättningar gäller när Försäkringskassan gör preliminärskatteavdrag från alla typer av dagersättningar utom aktivitetsstöd. Tabellerna tas fram i olika procentsatser av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och anger skatteavdragets storlek i procent. Uppdaterade skattetabeller för varje år finns på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket (skatteverket.se)

 

Övriga skattepliktiga förmåner

Försäkringskassan ska göra skatteavdrag på skattepliktiga förmåner som betalas ut.

Om dagersättningen – till exempel föräldrapenning – grundar sig på arbetsinkomst dras skatt enligt skattetabell. Om ersättningen grundar sig på näringsverksamhet gör Försäkringskassan ett skatteavdrag på 30 procent om du inte själv betalar någon skatt under året i form av F-skatt eller SA-skatt.

 • föräldrapenning,
 • tillfällig föräldrapenning,
 • graviditetspenning,
 • sjukpenning,
 • sjukersättning,
 • aktivitetsersättning,
 • garantiersättning,
 • närståendepenning,
 • smittbärarpenning,
 • rehabiliteringspenning,
 • aktivitetsstöd,
 • dagpenning till totalförsvarspliktiga,
 • vårdbidrag (utom den del av bidraget som är beviljad för merkostnader utifrån barnets funktionsnedsättning),
 • omvårdnadsbidrag,
 • familjebidrag till rekryter som ges i form av näringsbidrag
 

Hur undviker jag kvarskatt?

Får du en ersättning på deltid eller under en kortare tid drar Försäkringskassan av skatt med cirka 30 procent. Eftersom kommunalskatten oftast är högre kan det göra att du får underskott på ditt skattekonto - kvarskatt.

Vill du undvika kvarskatt kan du begära att vi drar mer i skatt. Det gör vi sedan tills du säger till. Om du går från en ersättning till en annan, till exempel från sjukpenning till sjukersättning kontrollerar vi om du även i fortsättningen vill ha det förhöjda skatteavdraget.

Är du till exempel långtidssjukskriven och har en skattejämkning som hör ihop med ditt arbete - exempelvis resor till och från arbetet - kan det också göra att du får underskott på skattekontot.

Om du vill undvika det kan du begära jämkning, eller ändrad beräkning för skatteavdrag som de numera kallas, hos Skatteverket. Skicka sedan in det nya beslutet till Försäkringskassan.

 

Om deklaration

Alla skattepliktiga inkomster ska deklareras. Om vi betalar ut en skattepliktig ersättning till dig ska vi redovisa det till Skatteverket i en så kallad arbetsgivardeklaration varje månad. Vi redovisar hur mycket pengar du har fått för månaden och hur mycket skatt vi har dragit.

Du får ingen kontrolluppgift från oss. Vi rekommenderar dig istället att varje månad spara dina utbetalningsbesked tills det är dags att deklarera så att du kan kontrollera att alla uppgifter stämmer i deklarationen. Om du får en ersättning med samma belopp varje månad från oss får du istället ett årsbesked som du sparar till deklarationen. Uppgifter om hur mycket pengar vi har betalat till dig och till Skatteverket finns sedan förifyllt i din deklaration precis som vanligt.

Om du är god man

Om du är god man eller förvaltare för en person som får ersättning från oss behöver du kontakta oss för att få information om vilka utbetalningar vi gjort och vilken skatt vi dragit för din huvudman. Fråga efter ”summerade verkställda betalningar” så får du rätt underlag för din redovisning till Överförmyndarnämnden.

Särskild inkomstskatt för personer bosatta utomlands (SINK)

Den svenska ersättningen ska beskattas i Sverige så kallad SINK- skatt.

Det är Skatteverket i Sverige som fattar beslut om din skatt. Försäkringskassan inväntar vanligtvis beslut från Skatteverket innan någon ersättning betalas ut. För mer information ska du kontakta Skatteverket.

Dubbelbeskattning innebär att en och samma person beskattas för samma inkomst i två eller flera länder.

Det finns möjlighet att undanröja eller lindra effekterna av dubbelbeskattning. Det är Skatteverket som beslutar i frågor om dubbelbeskattning.

 

En gränsgångare är en person som är bosatt i en gränskommun och pendlar till sitt arbete i en gränskommun i det andra landet.

Reglerna innebär förenklat att gränsgångarens inkomst av anställning beskattas endast i hemvistlandet. Ersättning från Försäkringskassan omfattas dock inte av dessa regler.

På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om dubbelbeskattning och om beskattning av gränsgångare.

 

Relaterade länkar