Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Europeiska socialfonden

Försäkringskassan är en aktör i genomförandet av Europeiska socialfonden (ESF) i Sverige. Fonden medfinansierar projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Försäkringskassan medverkar i projekt som ligger i linje med vårt uppdrag, och som bidrar till utveckling för våra målgrupper.

Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för socialfonden vilket bland annat innebär att det är de som utlyser och betalar ut projektmedel. På deras webbplats finns mer information om socialfonden.

ESF Programinformation (www.esf.se)

Många områden inom socialfonden berör Försäkringskassan. Exempelvis att förebygga sjukskrivningar, att ge stöd för att sjukskrivna ska kunna återgå i arbete, att underlätta för unga och utlandsfödda att etablera sig på arbetsmarknaden, att öka kunskap hos arbetsgivare om hur sjukskrivning kan förebyggas med mera.

De projekt som Försäkringskassan medverkar i måste vara väl förankrade hos myndigheten, både avseende syfte, metoder och arbetssätt. För att vi ska kunna ta ställning till en eventuell medverkan behöver du därför kontakta Försäkringskassan i god tid innan du lämnar in en ansökan till ESF-rådet om du önskar ha oss som samverkanspartner eller medfinansiär.

Nationell nivå

Försäkringskassan har nationella kontaktpersoner i arbetet med ESF som arbetar strategiskt och stödjande på övergripande nivå. De nationella kontaktpersonerna för ESF kan bland annat informera om hur Försäkringskassan strategiskt arbetar med socialfonden och vara ingång för blivande och pågående nationella projekt.

Verksamhetsutvecklare
Sofia Gagnert
010-116 33 02

Verksamhetsutvecklare
Isabella Öhqvist
010-116 30 78

Finansiell controller
Virpi Orava Bergman
010-116 22 98

Regional nivå

Försäkringskassan har regionala kontaktpersoner i arbetet med ESF. De regionala kontaktpersonerna för ESF kan bland annat informera om hur Försäkringskassan arbetar med socialfonden på regional nivå och vara ingång för blivande och pågående regionala projekt.

I arbetet med EU-fonder är Sverige indelat i åtta regioner. För att förenkla ingången regionalt på Försäkringskassan i frågor gällande socialfonden, är de regionala kontaktpersonerna kopplade till dessa åtta regioner.

Här finns en karta som tydliggör den regionala indelningen och som även har kontaktuppgifterna till kontaktpersonerna i respektive region.

Karta regioner och kontaktpersoner

Övre Norrland
Lotta Qvarnlöf 
Samverkansansvarig
Telefon: 010-111 67 22

Mellersta Norrland
Lena Flodin  
Specialist
Telefon: 010-111 86 32

Norra Mellansverige
Angelica Gabrielsson
Samverkansansvarig
Telefon: 010-111 25 57

Östra Mellansverige
Rolf Urby
Regionalt samverkansansvarig
Telefon: 010-114 55 01

Stockholm 
Susanne Landin
Samverkansansvarig
Telefon: 010-119 11 09  

Västsverige
Linda Biltmark
Samverkansansvarig
Telefon: 010-118 51 50

Småland och öarna
Emmeli Gidius Persson
Samverkansansvarig
Telefon: 010-118 29 49

Sydsverige
Ann Walestrand
Samverkansansvarig
Telefon: 010-118 66 26

 

När projektansökningar kommer in till Svenska ESF-rådet, gör de en första beredning där de bedömer vilka av dessa som uppfyller kraven och tar fram underlag för prioritering. Strukturfondspartnerskapen är de som sedan gör en prioritering bland de godkända ansökningarna, utifrån de regionala behoven. Denna prioritering ligger till grund för Svenska ESF-rådets beslut om vilka projekt som ska få stöd. Utöver det ansvarar strukturfondspartnerskapen för att förankra socialfondsprogrammet på regional nivå.

Strukturfondspartnerskapen verkar både för Europeiska socialfonden och Regionalfonden. Det finns åtta regionala strukturfondspartnerskap. Försäkringskassan är ordinarie ledamot i alla åtta.

Här finns en karta som tydliggör den regionala indelningen och som även har kontaktuppgifterna till ledamöterna i Strukturfondspartnerskapen i respektive region.

Försäkringskassans ledamöter i Strukturfondspartnerskapen

Övre Norrland
Mikael Broman
Områdeschef SF Norrbotten
Telefon: 010-111 53 23

Mellersta Norrland
Annika Källgård
Chef SF Jämtland Västernorrland
Telefon: 010-111 62 86

Norra Mellansverige
Eva Alner Liljedahl
Områdeschef SF Gävleborg
Telefon: 010-111 25 85

Östra Mellansverige
Melul Sevim
Områdeschef
Telefon: 010-112 73 50

Stockholm
Magnus Engberg
Områdeschef SF Stockholm Regional
Telefon: 010-116 53 30

Västsverige 
Sofia Lantz
Områdeschef SF Fyrbodal
Telefon: 010-119 69 31

Småland och öarna
Lena Söderholm
Områdeschef SF Småland Sydost
Telefon: 010-118 45 55

Sydsverige
Maja Mörtsell Bjarme
Områdeschef SF Syd
Telefon: 010-119 43 02

 

På nationell nivå finns en övervakningskommitté med ett arbetsutskott som följer upp Europeiska socialfondens arbete och säkrar genomförandets kvalitet och effektivitet. Försäkringskassan har en ordinarie ledamot och en ersättare i övervakningskommittén.

Ledamot
Martin Jonasson
Telefon: 010-116 31 31

Ersättare
Sofia Gagnert 
Telefon: 010-116 33 02

Läs mer om Övervakningskommittén på Svenska ESF-rådets webbplats:

Socialfondens ÖK – Svenska ESF-rådet

 

Försäkringskassan har den här programperioden medverkat i 118 projekt av de totalt 795 projekten. Den första september 2021 pågick 354 projekt varav Försäkringskassan medverkar i 37 projekt.

Här finns information om Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt..

Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperioden 2014-2020

Samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt, programperiod 2014-2020 

Försäkringskassan har hittills varit projektägare till två projekt den här programperioden som båda är avslutade.

En förstudie för ett nationellt projekt; Nyanländas rehabiliteringsbehov som pågick mellan november 2015 till augusti 2016. Förstudien undersökte möjligheter för ökat samarbete och metoder för att tidigt identifiera ohälsa och behov av rehabilitering hos nyanlända inom etableringsfasen. Projektet var ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Pilotstudier genomfördes i Örnsköldsvik och Halmstad. Se slutrapporten här:

Förstudierapport - Nyanländas rehabiliteringsbehovpdf öppnas i nytt fönster

Projektet 4-ESS – Smart Samverkan i Småland Sydost vars syfte var att minska och förebygga sjukfrånvaro hos kommunanställda genom att utveckla samarbetet och kompetensen hos Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och tre kommuner som arbetsgivare. Verksamheten bedrevs i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun. Samarbetsparter i projektet var Arbetsmiljöverket, kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby som arbetsgivare, Region Kalmar (Vimmerby och Torsås hälsocentral ER) och Region Kronoberg (Kungshögen och Sländan). Projektet pågick 1 februari 2017 – 31 januari 2020. Se slutrapporter här:

Slutrapport 4-ESS (Final)pdf öppnas i nytt fönster Slutrapport 4-ESS (Projektrummet)     

 

 

Här presenteras statistiska rapporter rörande sjukpenning och aktivitetsersättning. Statistiken presenteras per ESF-region.  Det finns åtta regioner: Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland och öarna samt Sydsverige.

Statistiken på dessa regioner baseras på den period utbetalningen gällde, vilket innebär att statistiken kan ändras vid uppdateringar av databasen. Statistiken på forsakringskassan.se definieras annorlunda och baseras på fryst data, vilket innebär att den skiljer sig något från uppgifterna på ESF-regioner.

Aktivitetsersättning

Antal mottagare av Aktivitetsersättning

De vanligaste diagnoserna i beståndet av Aktivitetsersättning

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång - antal per 1000 försäkrade

Aktivitetsersättning - antal per 1000 försäkrade

Nybeviljade Aktivitetsersättningar per 1000 försäkrade

Sjukpenning

Pågående sjukfall per 1000 försäkrade

De vanligaste diagnoserna bland pågående sjukfall

Andel av beståndet sjukskrivna i respektive längdklass

Nya Sjukpenningtalet