Tänk på att...
Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Avtal och anslutning till tjänsten LEFI Online

Information om hur du skriver avtal och ansluter till e-tjänsten LEFI Online.

Utlämnande av uppgifter kan begäras för samordning av ersättningar, skadereglering, riskbedömning eller för pensionsprognos.
För att kunna få uppgifter utlämnade via LEFI Online måste det finnas ett avtal mellan Försäkringsbolaget och Försäkringskassan.

Utlämnande av uppgifter enligt avtalet sker med stöd av:

 • 110 kap. 39 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för samordning)

Utlämnandet på medium för automatiserad behandling sker med stöd av:

 • 114 kap. 24 § och 9 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande av samordning)
 • 114 kap. 24 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för riskbedömning (samtycke krävs från den enskilde))
 • 114 kap. 25 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för pensionsprognos (samtycke krävs från den enskilde))
 • 114 kap. 26 § Socialförsäkringsbalken (2010:110)
  (Utlämnande för skadereglering (samtycke krävs från den enskilde))

Försäkringskassans ansvar:

 • svaret i tjänsten innehåller de uppgifter som finns i Försäkringskassans register och databaser vid tidpunkten för frågetillfället.
 • sammanställning av levererade uppgifter och hur de visas hos mottagaren via webbgränssnittet (i de fall som LEFI Online, system- till systemgränssnittet används ansvarar mottagaren för hur uppgifterna presenteras).
 • snarast efter att avanmälan av persons behörighet till LEFI Onlines webbgränssnitt har inkommit, avregistrera användaren och se till att han eller hon inte längre har tillgång till tjänsten.

Försäkringsbolagets och försäkringsförmedlarens ansvar:

Om mottagaren inte längre ska vara ansluten till LEFI Online måste avtalet mellan försäkringsbolaget/försäkringsförmedlaren och Försäkringskassan sägas upp.
Hur ansluter försäkringsbolaget/försäkringsförmedlaren till LEFI Online?

 1. Försäkringsbolaget/försäkringsförmedlaren fyller i en anmälan som skickas in till Försäkringskassan.
 2. Avtal skickas till Försäkringsbolaget/försäkringsförmedlaren.
 3.  I de fall anslutningsbegäran avser LEFI Online webbgränssnitt skickas även en blankett om behörighet (Beslut om behörighet).
 4. Blanketten Beslut om behörighet fylls i. Den ska undertecknas av ansvarig chef för de användare på försäkringsbolaget/försäkringsförmedlaren som har rätt att få tillgång till LEFI Online webbgränssnitt.
 5. När båda parter har undertecknat avtalet kan Försäkringsbolaget anslutas till LEFI Online.

LEFI Online: Anmälan för anslutande parter

Byte av tjänsteleverantör

Om man redan är ansluten till tjänsten och det finns ett upprättat Anslutningsavtal så räcker det med att skriftligen meddela Försäkringskassan om att man bytt tjänsteleverantör. Detta sker genom att skicka e-post till registeruttag@forsakringskassan.se med följande innehåll:

• Namn på användande organisation
• Organisationsnummer för användande organisation
• Nuvarande tjänsteleverantör (ange namn och organisationsnummer)
• Byte till ny tjänsteleverantör (ange namn och organisationsnummer)

Anmälan om nya användare av webbgränssnittet

Om er organisation vill ge användare behörighet till webbgränssnittet ska ni:

Beställ blanketten Beslut om behörighet från Försäkringskassan. Blanketten beställs via e-post till registeruttag@forsakringskassan.se. I ämnesraden ska ni ange: ”LEFI Online: Begäran om ny behörighet till webbgränssnittet”

I e-brevet ska ni ange följande:

 • Att ärendet gäller beställning av blankett Beslut om behörighet för LEFI Online webbgränssnitt
 • Organisationsnummer
 • Organisationsnamn

Ifylld och undertecknad blankett (ska undertecknas av ansvarig chef för de användare som ska tilldelas behörigheter) ska sedan skickas in till Försäkringskassan på blanketten angiven adress.

Avanmälan för användare av webbgränssnittet

Användare som inte längre ska ha behörighet att få utlämnat uppgifter från LEFI Onlines webbgränssnitt ska avanmälas omgående via e-post.

Avanmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Att ärendet gäller avanmälan
 • Organisationsnummer
 • Organisationsnamn
 • Från vilket datum avanmälan ska gälla.
 • Personnummer (gäller varje användare)
 • Namn (gäller varje användare)

Avanmälan ska skickas till följande adress:

registeruttag@forsakringskassan.se

Uppsägning

För avtalsparter (Försäkringsbolag/försäkringsförmedlare) sker uppsägning enligt tecknat avtal.

 

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd inom kommunerna ska anslutning i första hand istället göras till tjänsten SSBTEK, se följande sida för mer information:

SSBTEK

 • Försäkringskassans ansvar för att:
  tjänsten innehåller de uppgifter som finns i Försäkringskassans register och databaser vid tidpunkten för frågetillfället.
 • Sammanställning av levererade uppgifter och hur de visas hos mottagaren, ansvarar mottagaren själva för. Detta gäller i de fall som LEFI Online, system- till systemgränssnittet används.
 • snarast efter att avanmälan av persons behörighet till LEFI Onlines webbgränssnitt har inkommit, avregistrera användaren och se till att han eller hon inte längre har tillgång till tjänsten.

Statliga och kommuners ansvar

En statlig eller kommunal mottagare kan anlita ett personuppgiftsbiträde, så kallat ombud, som behandlar personuppgifter för mottagarens räkning. I ett sådant fall ansvarar mottagaren för att det upprättas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan de två parterna.

Anslutningsprocess

 1. Myndighet fyller i en anmälan som skickas in till Försäkringskassan.
 2. I de fall anslutningsbegäran avser LEFI Online webbgränssnitt skickas en blankett om behörighet (Beslut om behörighet).
 3. Blanketten Beslut om behörighet fylls i. Den ska undertecknas av ansvarig chef för de användare på myndigheten/kommunen som har rätt att få tillgång till LEFI Online webbgränssnitt.

LEFI Online: Anmälan för anslutande parter

Byte av tjänsteleverantör

Om man redan är ansluten till tjänsten och det finns ett upprättat Anslutningsavtal så räcker det med att skriftligen meddela Försäkringskassan om att man bytt tjänsteleverantör. Detta sker genom att skicka e-post till registeruttag@forsakringskassan.se med följande innehåll:

 • Namn på användande organisation
 • Organisationsnummer för användande organisation
 • Nuvarande tjänsteleverantör (ange namn och organisationsnummer)
 • Byte till ny tjänsteleverantör (ange namn och organisationsnummer)

Anmälan om nya användare av webbgränssnittet

Om er organisation vill ge fler användare behörighet till webbgränssnittet ska ni först beställa blanketten Behörighet till LEFI Online från Försäkringskassan.

Blanketten beställs via e-post till registeruttag@forsakringskassan.se.

I ämnesraden ska ni ange: ”LEFI Online: Beställning av blankett Behörighet till LEFI Online.

I e-brevet ska ni ange följande:

 • Att ärendet gäller beställning av blankett Behörighet till LEFI Online.
 • Organisationsnummer
 • Organisationsnamn

Ifylld och undertecknad blankett (ska undertecknas av ansvarig chef för de användare som ska tilldelas behörigheter) ska sedan skickas in till Försäkringskassan på blanketten angiven adress.

Avanmälan för användare av webbgränssnittet

Användare som inte längre ska ha behörighet att få uppgifter utlämnade från LEFI Onlines webbgränssnitt ska avanmälas omgående.

Avanmälan av användare görs via e-post till Försäkringskassan.

Avanmälan ska innehålla följande uppgifter:

 • Att ärendet gäller avanmälan
 • Organisationsnummer
 • Organisationsnamn
 • Från vilket datum avanmälan ska gälla.
 • Personnummer (gäller varje användare)
 • Namn (gäller varje användare)

Avanmälan ska skickas till följande adress:
registeruttag@forsakringskassan.se.

Om statlig eller kommunal myndighet inte längre ska ha åtkomst till LEFI Online

Uppsägning görs via e-post till Försäkringskassan och ska innehålla följande uppgifter:

 • Att ärendet gäller uppsägning
 • Organisationsnummer
 • Organisationsnamn
 • Från vilket datum uppsägningen ska gälla.

Uppsägning ska skickas till följande adress:
registeruttag@forsakringskassan.se

Om ditt uppdrag som ombud upphör

När ett uppdrag som ombud upphör ska detta skriftligen meddelas till Försäkringskassan. Anmälan om upphörande som ombud skickas till Försäkringskassan på följande adress:

Försäkringskassan IT
Externa tjänster
851 93 SUNDSVALL

 

Priser för tjänsten har justerats från och med 1 januari 2019. Priset har sänkts. För information om gällande avgift se Avgiftsmodell för LEFI Online nedan:

Avgiftsmodell för LEFI Online

 

 

Relaterade länkar

Bra att veta