Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Intyg för ersättning för riskgrupper i covid-19

Här hittar du information och ifyllnadsstöd gällande läkarintyg till personer i riskgrupper för covid-19.

Vad är ersättning till riskgrupper?

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning från och med 1 juli 2020 till och med 30 september 2021 för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19.

De som kan få ersättning är:

 • personer som tillhör en riskgrupp och därför måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas
 • personer som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp och som måste avstå från arbete för att undvika att smitta den närstående.

Det är regeringen som har bestämt vad som utgör riskgrupp utifrån ett kunskapsunderlag som Socialstyrelsen har sammanställt. Listan över riskgrupper finns längst ned.

Den som ansöker om ersättning måste själv intyga att hen eller hens närstående tillhör en riskgrupp. Det innebär att dessa personer kan komma att vända sig till hälso- och sjukvården för att få ett läkarintyg. Intyget ska utfärdas för den som tillhör riskgrupp. När en person vill söka ersättning för att den närstående tillhör riskgrupp ska intyget därför utfärdas för den närstående.

Hur skriver jag intyg som ger Försäkringskassan rätt information?

Intyget ska innehålla diagnos och diagnoskod, vilken riskgrupp personen tillhör samt vad uppgifterna grundar sig på (personlig kontakt, telefon, journaluppgifter till exempel).

Informationen i de fält som behöver vara ifyllda enbart för att intyget ska gå att utfärda elektroniskt kommer inte att användas vid bedömningen av om personen tillhör en riskgrupp. Intygen kommer inte heller att användas som underlag för bedömningar av arbetsförmåga eller beslut om andra förmåner. Bokstaven ”R” som enligt instruktionen ska användas, visar att intyget inte gäller vanlig sjukpenning.

Försäkringskassan har av systemtekniska och hanteringsmässiga skäl beslutat att Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning FK 7804 (alternativt det tidigare intyget 7263) ska användas. En del av uppgifterna på intyget i behövs inte i bedömningen av om en person tillhör riskgrupp. Fälten behöver dock fyllas i ändå, för att intyget ska gå att utfärda elektroniskt. Det finns instruktioner i ifyllnadsstödet nedan som riktar sig direkt till dig som utfärdar läkarintyg för hur dessa fält fylls i.

Så fyller du i ett läkarintyg — steg för steg

Ange enbart den siffra (mellan 1 och 8) som motsvarar aktuell riskgrupp genom att skriva till exempel ”riskgrupp 1”. Riskgruppstillhörigheten anges utan diagnoskod. Du behöver inte återge den fullständiga beskrivningen av respektive riskgrupp, eftersom det finns en begränsning i hur många tecken som kan användas i fältet. Om diagnosnamnet som förifylls när du anger diagnoskoden är väldigt lång, kan du behöva radera en del av den förifyllda texten för att få plats med riskgruppsangivelsen.

Exempel på fältet "diagnos" i läkarintyget

Skärmklipp på fält 4. Diagnos/diagnoser i läkarintyget.

 

Under grund för medicinskt underlag samt diagnos skriver du vad som gäller för aktuell person/intyg om diagnos/diagnoser, riskgruppstillhörighet samt vad intyget baseras på.

Fälten under rubrikerna smittbärarpenning, medicinsk behandling, kontakt samt övriga upplysningar lämnar du tomma. Du kan självklart använda kontakt eller övriga upplysningar vid behov.

Resterande delar av intyget fyller du i enligt instruktion nedan när intyg utfärdas elektroniskt.

Fyll i så här:

 • Ange vad intyget är baserat på samt datum (grund för medicinskt underlag).
 • Välj ”nuvarande arbete”, ange ”R” i rutan för yrke/arbetsuppgifter (sysselsättning).
 • Ange personens diagnos/diagnoser och diagnoskod (diagnos).
 • Ange vilken riskgrupp diagnosen/diagnoserna tillhör före det förifyllda diagnosnamnet (diagnos).
 • Ange ”R” i fältet för funktionsnedsättning (sjukdomens konsekvenser).
 • Ange ”R” i fältet för aktivitetsbegränsning (sjukdomens konsekvenser).
 • Välj omfattningen "100 %" (bedömning).
 • Ange perioden ”dagens datum”, "2020‑12‑31" (bedömning).
 • Välj ” patienten kommer med stor sannolikhet att kunna återgå helt i nuvarande sysselsättning efter denna sjukskrivning” (bedömning).
 • Välj ”inte aktuellt” (åtgärder).
 • Signera intyget (vårdenhetens adress).

 

Under diagnos/diagnoser samt intyget baseras på skriver du vad som gäller för aktuell person/intyg om diagnos/diagnoser, riskgruppstillhörighet samt vad intyget baseras på.

Fälten avstängning enligt smittskyddslagen, rekommendationer, planerad eller pågående behandling/åtgärd, arbetslivsinriktad rehabilitering, försäkringsmedicinska beslutsstödet, kommer patienten att få tillbaka sin arbetsförmåga i nuvarande arbete, annat färdsätt, kontakt önskas samt övriga upplysningar lämnar du tomma. Du kan självklart använda kontakt önskas eller övriga upplysningar vid behov.

Resterande delar av intyget fyller du i enligt instruktion nedan när intyg utfärdas elektroniskt.

Fyll i så här:

 • Ange personens diagnos/diagnoser och diagnoskod (diagnos/diagnoser).
 • Ange vilken riskgrupp diagnosen/diagnoserna tillhör före det förifyllda diagnosnamnet (diagnos/diagnoser).
 • Ange vad intyget är baserat på samt datum (intyget baseras på).
 • Ange ”R” i fältet för sjukdomsförlopp (aktuellt sjukdomsförlopp).
 • Ange ”R” i fältet för funktionsnedsättning (funktionsnedsättning).
 • Ange ”R” i fältet för aktivitetsbegränsning (aktivitetsbegränsning).
 • Välj ”nuvarande arbete”, ange ”R” i rutan för yrke/arbetsuppgifter (patientens arbetsförmåga bedöms i förhållande till).
 • Välj omfattningen "1/1" (patientens arbetsförmåga bedöms nedsatt till).
 • Ange perioden ”dagens datum”, "2020-12-31" (patientens arbetsförmåga bedöms nedsatt till).
 • Underskrift/signera intyg (uppgifter och bedömningar bekräftas).

Vilka sjukdomstillstånd räknas som riskgrupp för covid-19

 

Riskgrupperna finns i 2 § i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

 1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling.
 2. Minst en av diagnoserna hjärt‑kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, eller leverförfettning, som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
 3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
 4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
 5. Binjurebarkssvikt.
 6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
 7. Immunbristtillstånd som vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten.
 8. Intellektuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
 9. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
 10. Trisomi 21 (Downs syndrom).
 11. Schizofreni eller bipolär sjukdom.
 12. Ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.

Att enbart vara 70 år eller äldre ger inte rätt till ersättning.

Senast uppdaterad